Een vinding van Raiffeisen uit 1864

De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn als lid mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur. Overdracht van kennis en ervaring door ervaren MKB ondernemers op jongere ondernemers via coaching vult de ruimte op die door banken niet meer wordt/worden bediend. Relatiebankieren, de menselijke maat, in plaats van onpersoonlijk transactiebankieren via computersystemen.

De kredietunie, een non-profit coöperatie

Een kredietvereniging, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kredietunies zijn ofwel per bedrijfstak (sectoraal) ofwel geografisch (per regio of stad) georganiseerd. Zij lijken op de boeren kredietcoöperaties zoals die eind negentiende eeuw ontstonden. Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet.

Een kredietunie is een private vereniging, bij de start gesteund door de overheid, met als hoger ideëel doel de versterking van het sociaal-economische weefsel in de stad in combinatie met het weloverwogen eigenbelang van de leden (goed voor ons spaargeld zorgen). Dit alles op basis van het principe “not for profit, not for charity, but for mutual service”.

Iedere coöperatie bestaat uit krediet gevende en krediet nemende leden. Kredietgevers zijn ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.

Krediet gevende leden ontvangen een rentevergoeding voor het risico dat zij lopen. Zij zijn direct betrokken bij de vraag aan wie hun geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Zij treden bovendien op als sponsor en coach voor collega-ondernemers, de kredietnemers. Door de kredietnemers te adviseren, te steunen en te coachen, leveren de kredietgevers een bijdrage aan het succes van de ondernemer en vergroten zij de kans van slagen van zijn of haar onderneming. Tegelijkertijd verkleint dit het risico dat rente en aflossing niet op tijd betaald worden.

Kredietaanvragen worden binnen een kort tijdsbestek afgehandeld door mensen die thuis zijn in de branche of regio. Als kredietvrager weet je dus snel waar je aan toe bent. Als er sprake is van een tekort aan zekerheden, dan kan door kredietunies een beroep gedaan worden op de Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB Regeling) van het Ministerie van EZ.

De kredietanalyse, het kredietonderzoek en het kredietbeheer wordt professioneel door een externe partij uitgevoerd. De externe partij heeft ruime ervaring met een kredietvolgsysteem.

De kredietunie is non-profit. De ALV kan jaarlijks besluiten om positieve resultaten ter beschikking te stellen aan zowel de krediet gevende leden als aan de krediet nemende leden, bijvoorbeeld via een hogere rentevergoeding op het ingelegde geld en via lagere kredietkosten. Zo komen resultaten ten goede aan alle leden.